Acte necesare pentru înființarea firmei

Indiferent de tipul de local pe care vrei să ți-l deschizi (cafenea, bar, restaurant etc.) sau de tipul de afacere (de exemplu catering), primul pas este înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul județului în care prestezi activitatea.

În acest capitol vom detalia tipurile generale de localuri reglementate de legea română, actele necesare pentru înființarea societății, precum și tipurile de societăți ce pot fi create. Și îți oferim și informații specifice cu privire la codurile CAEN necesare pentru derularea diferitelor activități.

Legislația în vigoare clasifică unitățile de alimentație publică în două tipuri, după cum urmează:

 1. Unități de alimentație publică incluse în structurile de primire turistice, reglementate de prevederile O.G. nr.58/1998, privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modificările și completările ulterioare.

În această categorie sunt incluse restaurantele, indiferent de tipul acestora, baruri, cofetării, patiserii, unități de tip fast-food, amplasate în stațiuni turistice și care fie funcționează ca unități de sine stătătoare, fie în cadrul unor structuri cu funcțiuni de cazare, se supun unei proceduri de clasificare în funcție de caracteristicile constructive, de dotările şi serviciile prestate, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1267/2010, privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare.

 1. Unități de alimentație publică, altele decât cele incluse în structurile de primire turistice, reglementate de prevederile cuprinse în H.G. nr.843/1999, privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică, neincluse în structurile de primire turistice.

În această categorie intră:

 • restaurantele clasice;
 • restaurantele specializate (pescăresc, vânătoresc, rotiserie, zahana, lacto-vegetarian, familial);
 • restaurantele cu specific (cramă, cu specific local, cu specific național, cu specific internațional);
 • braserii/bistro-uri;
 • berării;
 • grădini de vară, terase;
 • baruri (bar de zi, de noapte, club, cafe-bar, bufet-bar);
 • unități de tip fast-food (autoservire, bufet expres, pizzerie, snack-bar, cofetărie, patiserie).

 

Forme de organizare juridică

Așa cum spuneam la începutul acestui capitol, constituirea unei societăți comerciale se face prin intermediul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul județului în care dorești să prestezi activitatea.

În eventualitatea în care nu ai timpul sau cunoștințele necesare pentru a parcurge etapele constituirii și înregistrării unei societăți, poți apela, contra cost, la firme sau persoane autorizate care vor întocmi toate documentele necesare.

Pentru desfășurarea activității de alimentație publică se poate opta fie pentru o entitate cu personalitate juridică sub forma unei societăți comerciale, fie pentru o entitate fără personalitate juridică sub forma unei persoane fizice autorizate sau întreprindere individuală.

Înființarea unei entități cu personalitate juridică se face în baza Legii nr.31/1990, Legea societăților comerciale, într-una din formele prevăzute de aceasta și anume:

 • Societatea cu Răspundere Limitată (SRL):
  • Plafonul minim pentru capitalul social subscris este de 200 lei;
  • Numărul asociaților nu poate fi mai mare de 50;
  • Asociații răspund în limita capitalului subscris;
  • Capitalul social este divizat în părți sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei și care nu sunt, de regulă, transmisibile altor persoane (nu sunt titluri de valoare negociabile).
 • Societatea pe Acțiuni (SA):
  • formă de societate comercială în cadrul căreia acţionarii răspund numai până la concurenţa capitalului social subscris;
  • capitalul social este divizat în acțiuni, care sunt negociabile și transmisibile;
  • societatea se constituie dintr-un număr minim de doi asociați, denumiți acționari;
  • plafonul minim pentru capitalul social subscris este de 90.000 lei.
 • Societate în Nume Colectiv (SNC):
  • capitalul social este divizat în părţi de interes, care nu sunt reprezentate prin titluri;
  • obligaţiile societăţii sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a tuturor asociaţilor;
  • asocierea se bazează pe deplina încredere a asociaţilor;
  • capitalul social nu este reglementat într-un anumit cuantum de lege – asociaţii sunt liberi să stabilească întinderea capitalului social şi a aporturilor fiecărui asociat .
 • Societate în Comandită Simplă (SCS):
  • este o formă de societate comercială caracterizată prin existenţa a două categorii de asociaţi: asociaţii comanditaţi (cei care dețin calificarea necesară și conduc societatea) şi asociaţii comanditari (cei care pun la dispoziție resursele);
  • creditorii societăţii se vor îndrepta mai întâi împotriva acesteia pentru obligaţiile datorate şi ulterior se vor putea îndrepta împotriva asociaţilor comanditați care răspund nelimitat și solidar pentru obligațiile sociale. Asociații comanditari răspund doar în limita capitalului social subscris;
  • Plafonul minim pentru capitalul social subscris este de 200 lei.
 • Societatea în Comandită pe Acțiuni (SCA) se caracterizează prin:
  • Plafonul minim pentru capitalul social subscris este de 90.000 lei;
  • Acționarii sunt de două tipuri:
   • comanditații, răspund solidar și nelimitat și administrează în mod direct societatea;
   • comanditarii, răspund numai în limita aportului adus la societate și nu au dreptul de a administra societatea.

 

Înființarea unei entități fără personalitate juridică se face în baza prevederilor O.U.G. nr.44/2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale și anume:

 • Persoană fizică autorizată (PFA):
  • Anumite activităţi economice necesită îndeplinirea unor condiţii de pregătire profesională şi/sau de atestare a pregătirii profesionale conform prevederilor art. 5, alin. (2) din O.G. nr.99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, precum și art. nr. 1 din Anexa cuprinsă în Ordinul 1225/2003, prin care se specifică că serviciile de alimentație publică se desfășoară numai cu personal specializat. Pentru obținerea unei autorizații în alimentația publică în calitate de P.F.A, solicitantul este obligat să facă dovada calificării în domeniu, atestată prin diplomă sau alt certificat de absolvire.
  • Poate angaja, în calitate de angajator, persoane cu contract individual de muncă încheiat în condiţiile legii.
  • Este asigurată în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi are dreptul de a fi asigurată în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de lege.
 • Întreprindere individuală (Î.I.):
  • Întreprinderea individuală are aceleași caracteristici ca o Persoană Fizică Autorizată.
 • Întreprindere familială (Î.F.)
  • Este constituită din doi sau mai mulţi membri ai unei familii.
  • Membrii unei întreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor întreprinderi individuale. De asemenea, aceştia pot cumula şi calitatea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care şi-au organizat întreprinderea familială.
  • Membrii unei întreprinderi familiale sunt asiguraţi în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi au dreptul de a fi asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de lege.
  • Diferența pentru întreprinderea familială este că nu poate angaja terţe persoane cu contract de muncă, activitatea revenind exclusiv în sarcina celor care o constituie.

 

Coduri CAEN necesare pentru desfășurarea activității

Codurile CAEN reprezintă clasificarea activităţilor din economia naţională, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea clasificării activităţilor din economia naţională, actualizat prin Ordinul nr.337/2007.

Codurile CAEN specifice activității localurilor sunt detaliate mai jos:

Alimentație publică:

 • 5610 – Restaurante, aici fiind incluse activități precum: restaurant, bufete expres, restaurant fast food, pizzerie, unități de alimentație care servesc pentru acasă, vânzători ambulanți la tonete de înghețată, cărucioare mobile care vând mâncare, prepararea hranei la standuri în piețe.
 • 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, incluzând: baruri, bodegă, saloane de servit cocktail-uri, discoteci (unde servirea băuturilor este predominantă), berării, cafenele, baruri care servesc sucuri de fructe, standuri mobile de vânzare a băuturilor.

Alimentație colectivă

 • 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente – această clasă include asigurarea serviciilor de alimentație bazate pe aranjamente contractuale cu clientul, în locația specificată de acesta în vederea organizării unui eveniment.
 • 5629 – Alte activități de alimentație n.c.a.
  • furnizori de servicii de alimentație pentru contractori;
  • activitatea unităților de alimentație concesionate în cadrul bazelor sportive și al unităților similare;
  • activitatea cantinelor sau bufetelor.

În cazul în care vrei să-ți deschizi un club, discotecă, restaurant etc., în care se vor desfășura anumite programe artistice – precum recitaluri de muzică live sau alte spectacole de gen – această activitate nu se poate desfășura în baza codurilor CAEN de mai sus, fiind necesar în acest caz și autorizarea codului CAEN 9001- Activități de interpretare artistică (spectacole).

De asemenea, trebuie menționat faptul că în cazul în care un operator economic desfășoară activitatea prevăzută de codul CAEN 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare, poate desfășura activitate de alimentație strict în baza codului CAEN respectiv, fără a fi necesar adăugarea codului 5610 – Restaurante sau 5630 – Baruri, cu condiția ca serviciile de alimentație oferite să se adreseze doar clienților care sunt cazați în respectiva structură de cazare.

 

Acte necesare pentru înființarea unei entități cu personalitate juridică

Ca și operațiune preliminară în vederea înființării unei entități cu personalitate juridică, aplicantul trebuie să depună o cerere pentru verificarea disponibilității și rezervarea denumirii acesteia. Acest lucru se face prin depunerea unei cereri de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă, fie on-line, în cadrul portalului ONRC disponibil la adresa https://portal.onrc.ro, la ghișeele unităților teritoriale ale acestora, sau, după caz, prin poștă, e-mail sau fax.

În eventualitatea în care denumirea aleasă este disponibilă, ONRC va emite dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei, valabilă timp de trei luni de la data emiterii.

Ce acte sunt necesare pentru înființarea societății:

 • Cererea de înregistrare (original);
 • Anexa 1 privind înregistrarea fiscală – formular şi, după caz, Anexa 2 privind investiţia străină (original);
 • Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte că persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 – original);
 • Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
 • Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original);
 • Actul constitutiv (original);
 • Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social. După înregistrare în registrul comerţului, Oficiul Registrului Comerţului va transmite documentul la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social;
 • Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social (copii), cu excepția societăților cu răspundere limitată;
  • Această dovadă poate fi obținută de către asociați mergând la banca la care își vor deschide contul, împreună cu cartea de identitate, dovada rezervării denumirii firmei, precum și cu suma reprezentând capitalul social de va fi subscris și vărsat.
 • Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice, numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original);
 • Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie);
 • Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original);
  • Specimenul de semnătură poate fi depus ca declarație notarială sau în prezența personalului de la ghișeul ONRC
 • Declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;
 • Avizul asociaţiei de proprietari/locatari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 (completat pe formular-tip – original);
 • Dacă societatea desfăşoară activitate în afara sediului social şi a sediilor secundare, declaraţia-tip pe propria răspundere prevăzută de art.15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, semnată de asociaţi sau de administratori include declaraţia prevăzută de art. 17 alin. (6) din Legea societăţilor nr, 31/1990, nemaifiind necesară o altă declaraţie, avizul asociaţiei de proprietari/locatari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 (completat pe formular-tip – original);
 • Dacă este cazul, mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (copie certificată);
 • Împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 • Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice – formular – tip;

Depunerea actelor de mai sus poate fi făcută:

 • on-line, în eventualitatea în care deții un certificat calificat de semnătură electronică emis de o autoritate competentă;
 • fizic, la ghișeele teritoriale ale ONRC;
 • prin curierat sau poștă.

Toate formularele necesare, precum și detalii despre completarea acestora, se regăsesc pe pagina ONRC, accesând link-ul https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/nume-colectiv.

Pentru a evita anumite greșeli în redactarea documentelor, noi recomandăm depunerea acestor acte direct la ghișeu. Totodată, există posibilitatea de a apela la societăți private, contra cost, care se ocupă în numele tău de depunerea actelor și ridicarea dovezilor de înregistrare a societății în Registrul Comerțului.

 

Acte necesare pentru înființarea unei entități fără personalitate juridică

Ca și operațiune preliminară în vederea înființării unei entități fără personalitate juridică, trebuie să depui o cerere pentru verificarea disponibilității și rezervarea denumirii acesteia. Acest lucru se face prin depunerea unei cereri de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă, fie on-line, în cadrul portalului ONRC disponibil la adresa https://portal.onrc.ro, la ghișeele unităților teritoriale ale acestora, sau, după caz, prin poștă, e-mail sau fax.

În eventualitatea în care denumirea aleasă este disponibilă, ONRC va emite dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei, valabilă timp de tre luni de la data emiterii.

 

Ce acte sunt necesare pentru înființarea unui PFA, ÎI, ÎF:

 • Cererea de înregistrare – (original);
 • Anexa 1 privind înregistrarea fiscală – (original);
 • Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (model 2);
 • Cartea de identitate sau pașaportul titularului PFA/ÎI, ÎF (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
 • Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea activităților ca persoană fizică autorizată (formă olografă, original);
 • Înscrisul care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional/punctului de lucru – orice act juridic care conferă dreptul de folosință și/sau atestă afectațiunea specială a spațiului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;
 • Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate (original).
  • Specimenul de semnătură poate fi depus ca declarație notarială sau în prezența personalului de la ghișeul ONRC;
 • Documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf) şi/sau fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experiența profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale.

 

Depunerea actelor de mai sus poate fi făcută:

 • on-line, în eventualitatea în care deții un certificat calificat de semnătură electronică emis de o autoritate competentă;
 • fizic, la ghișeele teritoriale ale ONRC;
 • prin curierat sau poștă.

Toate formularele necesare, precum și detalii despre completarea acestora, se regăsesc pe pagina ONRC, accesând link-ul https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-fizice/persoane-fizice-autorizate-pfa.

Pentru a evita anumite greșeli în redactarea documentelor, noi recomandăm depunerea acestor acte direct la ghișeu. Totodată, există posibilitatea de a apela la societăți private, contra cost, care se ocupă în numele vostru de depunerea actelor și ridicarea dovezilor de înregistrare a societății în Registrul Comerțului.

Show