Etapele unei construcții

Ai ales locația, ai făcut cercetarea de piață, ba chiar ai atras și finanțarea necesară pentru a da drumul la treabă, cum se spune. Următorul pas este, desigur, amenajarea spațiului.

Înainte însă de a vorbi despre cum anume să gândești spațiul și ce implică amenajarea fiecărei zone în parte, trebuie să începem de la lucrurile de bază. Și anume care sunt, efectiv, etapele pe care trebuie să le parcurgi înainte de executarea lucrărilor. Mai ales dacă ai decis să construiești o clădire nouă.

CAPITOL SUSȚINUT DE

Tema de proiectare (Anteproiect)

Este un document realizat de arhitect împreună cu clientul, document care stă la baza elaborării proiectului. Acesta conține informații despre natura construcției, scopul, destinația, suprafața construită, stilul arhitectural, randări arhitecturale orientative și orientare/poziționare a suprafețelor aproximative ale spațiilor interioare și alte cerințe specifice ale clientului.

În cazul clădirilor cu destinație publică, tema de proiectare poate conține detalii referitoare la tipul de client, la brandul care va funcționa în spațiul respectiv etc.

 

Pregătirea investiției

Pentru a demara lucrările ai nevoie de un Certificat de Urbanism – document emis de Primărie, care te va informa care sunt limitările de construire și care sunt autoritățile de la care trebuie să obții avize (mediu, furnizori de utilități, Romsilva, Poliție, Circulație etc).

Limitările în construire sunt stabilite în funcție de indicatorii urbanistici zonali:

 • POT (Procent de Ocupare Teren) – ce procent din teren ai voie să ocupi cu clădiri, terase acoperite, procent rezultat din raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii) și suprafața terenului.
 • CUT (Coeficient de Utilizare Teren) – raportul dintre suprafața construită desfășurată (Parter + Etaje) și suprafața terenului.
 • Regimul de înălțime – înălțimea maximă a clădirii la cornișă și/sau coamă.
 • Retrageri – distanțele care trebuie lăsate libere față de limitele de proprietate ale terenului.

Documentația pentru obținerea Certificatului de Urbanism și pentru obținerea avizelor se face în baza planurilor cadastrale ștampilate OCPI.

De asemenea, trebuie completat DTOE (documentația de organizare a execuției) + DTAD (documentația de demolare) în același spirit cu DTAC (documentația de obținere a autorizației de construire).

 

Documentația privind proiectarea

Documentația de obținere a autorizației de construire (D.T.A.C)

Este proiectul de arhitectură compus din plan de situație și încadrare în zonă, planșe cu fațadele, planuri generale cotate, sistemul de fundare, tipul acoperișului, secțiuni, împreună cu toate avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism sunt depuse pentru a obține autorizația de construcție.

Înainte de realizarea proiectului, este necesară efectuarea unei măsurători cadastrale a terenului și un studiu geotehnic pentru a vedea componența solului pentru o bună dimensionare a fundației.

Este posibil ca, în funcție de amplasarea terenului fata de utilități, să fie necesară realizarea de proiecte de branșamente la utilități (curent electric, gaze, apă-canal).

După întocmirea documentației (de regulă, de o firmă de proiectare formată din ingineri pe specialități, împreuna cu un arhitect cu drept de semnătură), aceasta trebuie verificată de verificatori tehnici și trebuie depusă la Primărie.

Se solicită prin aceste documente obținerea autorizației de construcție.

 

Proiect tehnic și detalii de execuție (P.T. + D.D.E)

Proiectul tehnic se execută pe specialități, respectiv arhitectura de arhitect, rezistența de inginer structurist, instalații electrice de inginer specialitatea electrice, instalații termice și sanitare de inginer de specialitatea instalații, plus alte specialități în funcție de programul de arhitectură și necesitățile îndeplinirii temei de proiectare. Toate aceste documente tehnice sunt asamblate și corelate în proiectul tehnic sub coordonarea șefului de proiect.

Etapa finală a proiectării constă în verificarea proiectului tehnic (prin întocmirea de referate de verificare și ștampilarea planurilor) de verificatori atestați pentru următoarele specialități/cerințe fundamentale în funcție de specificul clădirii:

 1. a) rezistenţă mecanică şi stabilitate;
 2. b) securitate la incendiu;
 3. c) igienă, sănătate şi mediu înconjurător;
 4. d) siguranţă şi accesibilitate în exploatare;
 5. e) protecţie împotriva zgomotului;
 6. f) economie de energie şi izolare termică;
 7. g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

După ce ai aceste documente, Dirigintele de Șantier întocmește și depune spre avizare la Inspectoratul de Stat în Construcții, Planul de control al calității pe specialități (arhitectură, rezistență, instalații), apoi investitorul emite ordinul de începere al lucrărilor. Prin Planul de control se stabilesc fazele determinante ale construcției, la care participă și inspectorul ISC, și fazele interne de verificare (la care participă doar Dirigintele de Șantier, RTE și proiectantul).

Recomandare: Înainte de emiterea ordinului de începere a lucrărilor, trebuie să fie selectat dirigintele de șantier, responsabilii cu execuția (cel puțin unul atestat pe domeniul construcții civile), responsabilul cu calitatea tehnică în construcții CQ (inginer numit prin decizie internă), constructorul, șeful de șantier și organizarea de șantier.

 

Execuția lucrărilor de construcții

În faza de execuție, coordonatorul proiectului și proiectantul de specialitate trebuie să fie prezenți la fazele determinante ale construcției. În restul timpului, pe șantier se va afla un diriginte de șantier și un responsabil tehnic cu execuția, pe lângă șeful de șantier și project manager.

Pe durata construcției, arhitectul și proiectanții de specialitate asigură asistență tehnică ce constă în lămuriri pentru o mai bună înțelegere a proiectului. Acesta face vizite pe șantier de verificare / supraveghere a lucrărilor, dacă beneficiarul lucrării a contractat serviciul urmărire de șantier. Proiectanții participă în șantier la fazele determinante ale construcției, faze stabilite la început prin Programul de Faze determinante depus la ISC. Asistența tehnică oferită de proiectanți dincolo de aceste faze va fi taxată ulterior.

Poți alege să contractezi un antreprenor general (cu responsabil tehnic atestat și CQ angajat) care să execute lucrările de construire conform proiectului tehnic de execuție și un consultant extern/supervizor (cu diriginte de șantier și project manager angajat/contractat) care să verifice modul de executare a lucrărilor atât calitativ, cât și pe partea de cantități de materiale și manoperă.

Ca documente tehnice în urma verificărilor pe șantier (conform planului de control vizat de ISC), se întocmesc și procese verbale care atestă calitatea și trasabilitatea materialelor și modul în care au fost puse în operă. Aceste documente de șantier se regăsesc în Cartea tehnică a construcție și sunt realizate de către constructor și dirigintele de șantier.

 

Recepția și intabularea

La finalul construcției, dirigintele de șantier, responsabilul tehnic cu execuția întocmește Cartea tehnică, împreună cu toate dispozițiile de șantier și detaliile proiectate și puse în operă. După finalizarea Cărții tehnice, se face recepția la terminarea lucrărilor (Primăria trimite o echipă pentru verificarea respectării planurilor vizate spre neschimbare în D.T.A.C), Inspectoratul de Stat în Construcții trimite un inspector și în funcție de proiect, un reprezentant al ISU. Apoi dreptul de proprietate pe noua construcție se intabulează de către un cadastrist, alături de planurile noii clădiri.

Show